Wat is de baggerketen

18 juli 2016

De baggerketen bestaat uit de stappen:

  • Planning
  • Voorbereiding
  • Baggeren
  • Verwerken van de vrijkomende baggerspecie

baggerketen

Schematische weergave van de baggerketen

Planning

De eerste stap van de baggerketen is de planning. Een waterbeheerders heeft in een water(bodem)beheerplan de uitgangspunten geformuleerd met welke frequentie waterlopen gebaggerd moeten worden en tot welke diepte. Door periodiek de bodemhoogte te meten (diepteschouw) en deze te vergelijken met de legger, wordt bekeken of  en binnen welke termijn de betreffende waterloop gebaggerd moet worden. Als op basis van de diepteschouw de waterloop gebaggerd moet worden, wordt gestart met de voorbereiding ervan.

Voorbereiding

De voorbereiding van een baggerwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

Het waterbodemonderzoek heeft als doel het bepalen van de waterbodemkwaliteit en de hoeveelheid te verwijderen baggerspecie,  om op basis hiervan vast te stellen wat de verwerkings- of toepassingsmogelijkheden zijn van de vrijkomende baggerspecie. 

Op basis van de resultaten van het waterbodemonderzoek en de locatiespecifieke eigenschappen, zoals ligging, ruimte langs de waterloop etc., wordt een bestek opgesteld. Meestal staan in een bestek de uitgangspunten beschreven op basis waarvan een aannemer het baggerwerk uit moet voeren. Soms is in een bestek beschreven hoe het werk uitgevoerd moet worden. 

Wanneer het bestek gereed is, krijgen aannemers de mogelijkheid om op basis van het bestek een aanbieding te doen om het baggerwerk uit te voeren. Via een aanbesteding (openbaar of onderhands) kiest de waterbeheerder uiteindelijk de keuze welke aannemer het baggerwerk mag uitvoeren.

Baggeren

De aannemer voert op basis van het bestek het baggerwerk uit. Hiervoor heeft hij diverse baggertechnieken tot zijn beschikking. De keuze van de in te zetten techniek is afhankelijk van de locatiespecifieke omstandigheden. Wanneer er bijvoorbeeld langs de watergang onvoldoende ruimte is om er met een kraan langs te rijden, zal het baggerwerk vanaf het water plaatsvinden. De vrijkomende baggerspecie wordt vervolgens lokaal verwerkt of afgevoerd.

Verwerken van de vrijkomende baggerspecie

De verwerking van de vrijkomende baggerspecie is afhankelijk van de kwaliteit van de bagger. De meest gehanteerde verwerkingsmethode is het verspreiden van de bagger op het aangrenzend perceel. Wanneer dit op basis van de kwaliteit niet mogelijk is, wordt de baggerspecie afgevoerd naar een externe verwerkingslocatie